Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

outmoded /,aʊt'məʊdid/  

  • Tính từ
    (thường xấu)
    không phải mốt nữa; lỗi thời
    outmoded views
    quan điểm lỗi thời