Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  không dùng nữa, cũ; lỗi thời
  obsolete words
  từ không dùng nữa, từ cũ

  * Các từ tương tự:
  obsoleteness