Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

antediluvian /,æntidi'lu:viən/  

  • Danh từ
    trước Đại Hồng Thủy
    (khẩu ngữ hoặc đùa) cổ lỗ sĩ
    his ideas are positively antediluvian
    ý tưởng của nó quá ư cổ lỗ sĩ