Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    lỗi thời

    * Các từ tương tự:
    Dated securities, datedly, datedness