Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  cổ, xưa
  ancient civilizations
  những nền văn minh cổ xưa
  (thường đùa) già khụ; cổ lỗ
  ông bà tôi trông đã già khụ
  my ancient car
  chiếc xe cổ lỗ của tôi

  * Các từ tương tự:
  ancient history, ancient lights, ancient monument, anciently, ancientness, ancientry, ancients