Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • the ancients
    Danh từ
    số nhiều
    người cổ đại