Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    luống tuổi
    my father is rather elderly now and can't walk very fast
    bố tôi nay đã khá luống tuổi không đi được thật nhanh nữa