Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

old-fogyish /'ould'fougiiʃ/  

  • -fogyish) /'ould'fougiiʃ/* tính từ
    hủ lậu, nệ cổ