Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    đã nghỉ hưu
    (cũ) hẻo lánh, ít người qua lại (nơi chốn)