Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sequester /si'kwestə[r]/  

 • Động từ
  (luật học) cách viết khác sequestrate
  sequester somebody (oneself) from something
  tách ra khỏi, cô lập
  sequester oneself from the world
  tách mình ra khỏi thế giới, sống cô lập ẩn dật

  * Các từ tương tự:
  sequestered