Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Đại từ, Định từ
  bốn mươi
  Danh từ
  con số 40
  the forties
  (số nhiều)
  những năm 40, những nhiệt độ 40
  in one's forties
  ở tuổi 40-49

  * Các từ tương tự:
  forty-five, forty-niner, forty-winks