Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

forty-five /fɔ:ti'faiv/  

  • (cách viết khác 45)
    đĩa nhạc quay 45 vòng/phút