Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pasture /'pɑ:st∫ə[r]/  /'pæst∫ə[r]/

 • Danh từ
  đồng cỏ; bãi cỏ
  cỏ đồng cỏ, cỏ bãi cỏ
  Động từ
  chăn thả (súc vật) ở đồng cỏ
  gặm cỏ

  * Các từ tương tự:
  pasture-land, pasturer