Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

grassland /'gra:slænd/  /'græslənd/

  • Danh từ
    (cũng grasslands) (số nhiều)
    đồng cỏ, bãi cỏ