Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cỏ
  a meadow covered with grass
  một bãi phủ đầy cỏ
  (thực vật) cây thân cỏ
  bãi cỏ
  don't walk on the grass
  súc vật thả ra đồng ăn cỏ
  (từ lóng) cần sa
  (Anh, từ lóng, xấu) tên chỉ điểm cho cảnh sát
  the grass is [always] greener on the other side [of the fence]
  đứng núi này trông núi nọ
  [not] let the grass grow under one's feet
  [không] lần nữa khi làm việc gì
  put somebody out to grass
  (khẩu ngữ)
  cho ai về vườn
  a snake in the grass
  xem snake
  Động từ
  grass something [over]
  trồng cỏ lên
  cho (súc vật) ăn cỏ
  grass [on somebody]
  (Anh, lóng, xấu) chỉ điểm cho cảnh sát

  * Các từ tương tự:
  grass roots, grass snake, grass widow, grass-covered, grass-cutter, grass-cutting, grass-feeding, grass-field, grass-green