Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shut-eye /'∫ʌtai/  

  • Danh từ
    (khẩu ngữ)
    giấc ngủ
    get a bit of shut-eye
    chợp mắt một tý