Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (vị ngữ)
  có tuổi là (bao nhiêu đấy); lên (bao nhiêu tuổi đấy)
  the boy was aged ten
  đứa trẻ ấy mười tuổi (lên mười)
  /'eidʒid/
  cao tuổi
  an aged man
  một ông cao tuổi

  * Các từ tương tự:
  agedly, agedness