Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tuổi
  what age is he?
  Nó bao nhiêu tuổi?
  he is six year of age (six years old)
  nó sáu tuổi
  I left school at the age of 18
  tôi thôi học năm 18 tuổi
  when I was your age
  lúc tôi ở tuổi anh
  I have a son your age
  tôi có một đứa con trai bằng tuổi anh
  các nhà địa chất đã tính tuổi trái đất
  tuổi già, tuổi tác
  khôn ngoan đến với tuổi tác
  rượu ngon để lâu càng ngon
  thời đại, thời kỳ
  the stone age
  thời kỳ đồ đá
  the nuclear age
  thời đại nguyên tử
  (thường số nhiều) (khẩu ngữ)
  thời gian dài lắm, hàng thế kỷ
  I waited [forages (an age)
  tôi đã đợi lâu lắm
  it took [usages to find a place to park
  chúng tôi phải mất hàng giờ mới tìm được một chỗ đổ xe
  the age (years) of discretion
  at a tender age; of tender age
  xem tender
  the awkward age
  be (come) of age
  đến tuổi thành niên
  be your age
  (khẩu ngữ) (chủ yếu dùng ở lối mệnh lệnh)
  xử sự đúng với bậc tuổi của mình
  feel one's age
  xem feel
  in this day and age
  xem day
  look one's age
  trông trẻ (già) đúng như tuổi thật của mình
  [be] of an age
  đã đến tuổi phải (làm cái gì đó)
  he's of an age when he ought to settle down
  anh ta đã đến tuổi phải ổn định cuộc sống
  of an age with somebody
  cùng tuổi với ai
  over age
  già quá
  under age
  chưa đủ tuổi
  anh chưa lái xe được, vì còn chưa đủ tuổi mà
  Động từ
  (động tính từ hiện tại ageing hoặc aging, quá khứ phân từ aged /eidʒd/)
  [làm cho] già đi
  lo lắng làm cho ông ta già đi nhanh chóng
  gân đây ông ta già đi nhiều
  [làm cho] chín đúng độ
  allow wine to age
  để cho rượu vang chín đúng độ

  * Các từ tương tự:
  age of consent, Age-earning profile, age-group, age-old, aged, agedly, agedness, ageing, aging, ageism, agism