Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (viết tắt của especially)
    đặc biệt là, nhất là

    * Các từ tương tự:
    ESP, espadrille, espagnole, espagnoletle, espalier, esparto, especial, especially, esperance