Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

especial /i'spe∫l/  

 • Tính từ
  đặc biệt
  một vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt
  riêng biệt
  for your especial benefit
  vì lợi ích riêng cho bạn

  * Các từ tương tự:
  especially