Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự tồn tại, sự có
  do you believe in the existence of ghosts?
  anh có tin là có ma không?
  this is the oldest Hebrew manuscript in existence
  đây là bản viết tay Do Thái cổ nhất còn tồn tại
  cuộc sống
  we led a happy enough existence as children
  khi còn bé chúng tôi đã sống một cuộc sống khá hạnh phúc
  sự sống còn
  the peasants depend on a good harvest for their very existence
  sự sống còn của nông dân lệ thuộc vào thu hoạch tốt hay xấu
  the bane of somebody's existence
  xem bane

  * Các từ tương tự:
  Existence, theorem of