Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (viết tắt của Ensign)
  thiếu úy hải quân
  Ens [PeterDwyer
  thiếu úy hải quân [Peter] Dwyer

  * Các từ tương tự:
  ensa, ensael, ensample, ensanguine, ensanguined, enschedule, ensconce, enseal, ensemble