Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sinh vật; động vật
  động vật
  your dog's a ferocious creature
  con chó của nhà anh [là một con vật] dữ quá
  (kèm tính từ ở trước) con người
  what a lovely creature!
  người đâu mà xinh thế!
  a poor creature
  một con người tội nghiệp
  somebody's creature; the creature of somebody
  (nghĩa xấu)
  tay sai, bộ hạ (của ai)
  creature of the dictator
  tay sai của tên độc tài
  a creature of habit
  người lệ thuộc thói quen

  * Các từ tương tự:
  creature comforts, creatureliness, creaturely