Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

continuation /kən,tinjʊ'ei∫n/  

 • Danh từ
  (số ít) sự tiếp tục, sự làm tiếp
  he argued for a continuation of the 
  ông ta biện hộ cho việc tiếp tục tìm kiếm
  phần kéo dài, phần nối dài thêm
  the road is a continuation of the motorway
  con đường ấy là đoạn kéo dài của xa lộ
  (từ Mỹ, luật) sự tạm hoãn phiên tòa

  * Các từ tương tự:
  continuation line