Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự thận trọng; sự kín đáo
  this is a secretbut I know I can count on your discretion
  đây là một bí mật, nhưng tôi biết là tôi có thể tin ở sự kín đáo của anh
  sự tự do tự định đoạt
  don't keep asking me what to douse your own discretion
  đừng có hỏi mãi tôi phải làm gì, anh hãy tự mình định đoạt lấy chứ
  the age of discretion
  tuổi khôn lớn
  at somebody's discretion
  trên cơ sở xét đoán của ai
  discretion is the better part of valour
  (thường đùa)
  lúc lâm nguy đánh bài chuồn là thượng thượng sách (chỉ những anh hèn)

  * Các từ tương tự:
  discretionary, Discretionary fiscal policy, Discretionary profits, Discretionary stabilization