Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều O's; o's /əʊz/)
  [con chữ] O
  có hai [con chữ] O ở từ Oxford
  hình O; dấu hình O
  miệng chú bé ngạc nhiên há to thành hình O
  [số] không (khi xướng lên số điện thoại…)
  số của tôi là 6033
  he is in room one 0 two
  ông ta ở phòng 102
  Thán từ
  chà, ôi chao; ồ
  O how tired I am!
  chà, tôi mệt làm sao!
  ôi
  O God!
  Trời ôi!

  * Các từ tương tự:
  O level, o.k, o.pip, o', o', o'clock, o'clock, o'er, oaf