Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    già yếu, lão suy

    * Các từ tương tự:
    senile dementia