Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  yêu mê mẩn
  a doting husband
  người chồng yêu mê mẩn

  * Các từ tương tự:
  dotingly