Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

infatuated /in'fæt∫ʊeitid/  

 • Tính từ
  say đắm, say sưa
  she's really infatuated with that boy
  cô ta thực sự say đắm anh chàng đó
  he's infatuated with his own importance
  anh ta ngây ngất với ý tưởng bản thân quan trọng của mình

  * Các từ tương tự:
  infatuatedly