Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Ngoại động từ
  có, chiếm hữu
  to possess good qualities
  có những đức tính tốt
  có cái gì
  to possess oneself of
  chiếm, chiếm đoạt, chiếm lấy, chiếm hữu
  chiếm đoạt tài sản của ai
  to possess oneself
  tự chủ
  ám ảnh (ma quỷ...)
  bị ma quỷ ám ảnh
  bị một ý nghĩ ám ảnh
  cái gì đã ám ảnh anh khiến anh làm điều đó
  like all possessed
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hết sức hăng hái, hết sức sôi nổi
  to possess one's soul (one's mind)
  tự chủ được

  * Các từ tương tự:
  possession, possessional, possessive, possessively, possessiveness, possessor, possessory