Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    thường được năng lui tới
    có ma (nhà)