Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hang-out /'hæηaʊt/  

  • Danh từ
    nơi thường hay lui tới; nơi ở (của ai)