Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  đi thăm, đến thăm
  giờ thăm bệnh nhân (thân nhân bạn bè đến thăm bệnh nhân) ở bệnh viện
  visit a friend
  thăm bạn
  visit a dentist
  đi khám răng
  phần lớn du khách ở Luân Đôn đều đến thăm (đến tham quan) Viện bảo tàng Anh
  thanh tra, kiểm tra
  visit a school
  thanh tra một trường học
  nhà hàng được viên chức y tế đến kiểm tra đều đặn
  visit with somebody
  ghé thăm để trò chuyện
  please stay and visit with me for a while
  ở lại chơi nói chuyện với tôi một lúc đi
  visit something on (upon) somebody (something)
  (cổ)
  phạt tội gì, bắt chịu tội gì
  bắt con chịu tội của cha
  Danh từ
  (Mỹ, khẩu ngữ) cuộc chuyện ngẫu
  we had a nice visit on the phone
  chúng tôi đã chuyện gẫu thú vị với nhau qua điện thoại
  visit [to somebody (something)] [from somebody (something)]
  sự đi thăm; chuyến viếng thăm
  it was his first visit to his wife's parents
  đó là lần đầu tiên anh ta đi thăm bố mẹ vợ
  pay a visit to a friend
  đến thăm bạn

  * Các từ tương tự:
  visitable, visitant, visitation, visitational, visitatorial, visite, visiting, visiting card, visiting professor