Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

visitant /'vizitənt/  

  • Tính từ
    (thơ ca) đến thăm, thăm viếng
    Danh từ
    (thơ ca) người đến thăm, khách
    (động vật học) chim di trú