Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    thuộc sự kháo sát/thanh tra/kiểm tra
    thuộc sự thăm viếng