Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stopover /'stɒpəʊvə[r]/  

  • Danh từ
    sự dừng lại qua đêm (trên chuyến đi bằng máy bay)
    nơi dừng lại qua đêm (trên chuyến đi bằng máy bay)