Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (smote; smitten)
  đánh mạnh, đá mạnh, đập
  nó đá mạnh quả bóng vào khán đài
  tác động mạnh đến
  anh ta bị đau buồn giày vò
  lương tâm cắn rứt anh ta

  * Các từ tương tự:
  smiter