Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

visiting professor /,vizitiŋ prə'fesə[r]/  

  • giáo sư thỉnh giảng