Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

visitable /'visitəbl/  

  • Tính từ
    có thể thăm được
    có thể tham quan được