Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

visitation /,vizi'tei∫n/  

 • Danh từ
  cuộc thăm viếng theo nghi thức
  a visitation of the sick
  cuộc thăm bệnh nhân (do giáo sĩ thực hiện coi như một bổn phận của mình)
  cuộc thăm viếng quá lâu; cuộc thăm viếng chán phèo
  chúng tôi đã có những cuộc viếng thăm lặt vặt chán phèo của viên thanh tra thuế
  (tôn giáo) sự trừng phạt của Chúa
  the famine was a visitation of God for their sins
  nạn đói là một sự trừng phạt của Chúa đối với tội lỗi của họ

  * Các từ tương tự:
  visitational