Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sojourn /'sɒdʒən/  /səʊ'dʒɜ:rn/

 • Động từ
  ở lại, lưu lại (một thời gian)
  anh ta ở lại với một người bạn ở xứ Wales trong hai tuần
  Danh từ
  sự ở lại, sự lưu lại (trong một thời gian)
  a sojourn of two weeks in the mountains
  sự lưu lại hai tuần ở vùng núi

  * Các từ tương tự:
  sojourner