Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sojourner /'sɔdʤə:nə/  

  • Danh từ
    người lưu lại, người tạm trú