Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (tarried) (cổ; tu từ)
  nán lại; nấn ná
  do not tarry on the way
  chớ có nấn ná dọc đường

  * Các từ tương tự:
  tarrying