Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự thử thách
    trải qua những thử thách khủng khiếp