Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (cổ) (cách viết khác pest)
    bệnh dịch
    bệnh dịch hạch