Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

canker /'kæŋkə[r]/  

 • Danh từ
  bệnh thối mục (cây)
  bệnh loét tai (chó, mèo)
  (nghĩa bóng) ảnh hưởng nguy hiểm, ung nhọt
  nghiện ma túy là một ung nhọt nguy hiểm trong xã hội
  Động từ
  làm thối mục (cây)
  làm loét tai (chó, mèo)
  làm cho hư hỏng bằng một ảnh hưởng xấu xa

  * Các từ tương tự:
  canker-worm, cankerous