Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  người khó chịu; vật khó chịu
  vật gây hại (cây cối, lương thực)
  kho thóc lúa thường bị vật gây hại, nhất là chuột
  (cổ) như pestilence

  * Các từ tương tự:
  pest control, pest-house, pester, pesterer, pesthole, pesticidal, pesticide, pestiferous, pestiferously