Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pestiferous /pes'tifərəs/  

 • Tính từ
  truyền bệnh (dịch, bệnh lây)
  gây hại (sâu bọ...)
  độc hại (tư tưởng...)

  * Các từ tương tự:
  pestiferously, pestiferousness