Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người ngắt lời và truy hỏi