Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gadfly /'gædflai/  

  • Danh từ
    (Động vật) con mòng
    (Xấu) người hay châm chọc